Liang Ren Liang Ge 2 靓人靓歌2

Liu Jun Er 刘君儿
 1. Shuang Xing Qing Ge (Cantonese) 双星情歌 (广东歌)

  Shuang Xing Qing Ge (Cantonese) 双星情歌 (广东歌)

  Liu Jun Er 刘君儿

 2. Lie Nv (Cantonese) 烈女 (广东歌)

  Lie Nv (Cantonese) 烈女 (广东歌)

  Liu Jun Er 刘君儿

 3. Fang Song (Cantonese) 放松 (广东歌)

  Fang Song (Cantonese) 放松 (广东歌)

  Liu Jun Er 刘君儿

 4. Hou Hui Ren Shi Ni (Cantonese) 后悔认识你 (广东歌)

  Hou Hui Ren Shi Ni (Cantonese) 后悔认识你 (广东歌)

  Liu Jun Er 刘君儿

 5. Mai Hua Qu (Cantonese) 卖花曲 (广东歌)

  Mai Hua Qu (Cantonese) 卖花曲 (广东歌)

  Liu Jun Er 刘君儿

 6. Qing Hua Kai (Cantonese) 情花开 (广东歌)

  Qing Hua Kai (Cantonese) 情花开 (广东歌)

  Liu Jun Er 刘君儿

 7. Yuan Liang Wo Qing Ren (Cantonese) 原谅我情人 (广东歌)

  Yuan Liang Wo Qing Ren (Cantonese) 原谅我情人 (广东歌)

  Liu Jun Er 刘君儿

 8. Re Qing High Dao Ding (Cantonese) 热情high到顶 (广东歌)

  Re Qing High Dao Ding (Cantonese) 热情high到顶 (广东歌)

  Liu Jun Er 刘君儿

 9. Zi Zuo Duo Qing (Cantonese) 自作多情 (广东歌)

  Zi Zuo Duo Qing (Cantonese) 自作多情 (广东歌)

  Liu Jun Er 刘君儿

 10. Liang Yuan Xi Tian Ci (Cantonese) 良缘系天赐 (广东歌)

  Liang Yuan Xi Tian Ci (Cantonese) 良缘系天赐 (广东歌)

  Liu Jun Er 刘君儿