1. Kuai Le Xin Nian 快乐新年

  Kuai Le Xin Nian 快乐新年

  Various Artists - Chinese New Year 新年群星

 2. Chun Dao Le Tao Ran 春到乐陶然

  Chun Dao Le Tao Ran 春到乐陶然

  Various Artists - Chinese New Year 新年群星

 3. Huan Le Nian Nian 欢乐年年

  Huan Le Nian Nian 欢乐年年

  Various Artists - Chinese New Year 新年群星

 4. Ge Song Xin Chun 歌颂新春

  Ge Song Xin Chun 歌颂新春

  Various Artists - Chinese New Year 新年群星

 5. Ying Chun Jie Fu 迎春接福

  Ying Chun Jie Fu 迎春接福

  Various Artists - Chinese New Year 新年群星

 6. Fu Wang Cai Wang Qing Xin Nian 福旺财旺庆新年

  Fu Wang Cai Wang Qing Xin Nian 福旺财旺庆新年

  Various Artists - Chinese New Year 新年群星

 7. Fa Cai, Fa Cai 发财,发财

  Fa Cai, Fa Cai 发财,发财

  Various Artists - Chinese New Year 新年群星

 8. Xin Chun Yuan Wang 新春愿望

  Xin Chun Yuan Wang 新春愿望

  Various Artists - Chinese New Year 新年群星

 9. Xin Chun You Dao Hao Yun Lai 新春又到好运来

  Xin Chun You Dao Hao Yun Lai 新春又到好运来

  Various Artists - Chinese New Year 新年群星

 10. Duo Duo Fu 多多福

  Duo Duo Fu 多多福

  Various Artists - Chinese New Year 新年群星