Qiao Qian Jin 巧千金

Qiao Qian Jin 巧千金

Tracks

Dou Ya Meng 豆芽梦

Dou Ya Meng 豆芽梦

Qiao Qian Jin 巧千金

Xi Nian Ying Men 喜气盈门

Xi Nian Ying Men 喜气盈门

Qiao Qian Jin 巧千金

Xing Shi Lai Wen Hao 醒狮来问好

Xing Shi Lai Wen Hao 醒狮来问好

Qiao Qian Jin 巧千金

Gong Xi Fa Cai Fa Da Cai 恭喜发财发大财

Gong Xi Fa Cai Fa Da Cai 恭喜发财发大财

Qiao Qian Jin 巧千金

Xin Chun He Xi 新春贺喜

Xin Chun He Xi 新春贺喜

Qiao Qian Jin 巧千金

Wan Nian Hong 万年红

Wan Nian Hong 万年红

Qiao Qian Jin 巧千金

Feng Shou De Cheng Guo 丰收的成果

Feng Shou De Cheng Guo 丰收的成果

Qiao Qian Jin 巧千金

Xin Nian Le 新年乐

Xin Nian Le 新年乐

Qiao Qian Jin 巧千金

Gua Cai Deng 挂彩灯

Gua Cai Deng 挂彩灯

Qiao Qian Jin 巧千金

Chun Hua Qi Fang 春花齐放

Chun Hua Qi Fang 春花齐放

Qiao Qian Jin 巧千金