Penat - Daiyan Trisha & Tuju

Daiyan Trisha
  1. Penat Feat. Tuju (Chorus)

    Penat Feat. Tuju (Chorus)

    Daiyan Trisha

  2. Penat Feat. Tuju (Rap)

    Penat Feat. Tuju (Rap)

    Daiyan Trisha