Penat - Daiyan Trisha

Daiyan Trisha
  1. Penat (Chorus)

    Penat (Chorus)

    Daiyan Trisha

  2. Penat (Verse)

    Penat (Verse)

    Daiyan Trisha