Cinta Jangan Pergi - Azzam Sham

Azzam Sham
  1. Cinta Jangan Pergi (Verse)

    Cinta Jangan Pergi (Verse)

    Azzam Sham

  2. Cinta Jangan Pergi (Chorus)

    Cinta Jangan Pergi (Chorus)

    Azzam Sham