Guo Bing Jian 郭炳坚

Guo Bing Jian 郭炳坚

Tracks

Qi Kai De Sheng 旗开得胜

Qi Kai De Sheng 旗开得胜

Guo Bing Jian 郭炳坚

Guo Bing Jian Bai Nian 郭炳坚拜年

Guo Bing Jian Bai Nian 郭炳坚拜年

Guo Bing Jian 郭炳坚

He Xin Nian 贺新年

He Xin Nian 贺新年

Guo Bing Jian 郭炳坚

Xiang Si Lei 相思泪

Xiang Si Lei 相思泪

Guo Bing Jian 郭炳坚

Tong Ji Fan 通缉犯

Tong Ji Fan 通缉犯

Guo Bing Jian 郭炳坚

Wang E Yin Wei(Qi Shi) 万恶淫为(乞食)

Wang E Yin Wei(Qi Shi) 万恶淫为(乞食)

Guo Bing Jian 郭炳坚

Shan Yuan Zhong Sheng 禅院钟声

Shan Yuan Zhong Sheng 禅院钟声

Guo Bing Jian 郭炳坚

Wan E Yin Wei Shou 万恶淫为首

Wan E Yin Wei Shou 万恶淫为首

Guo Bing Jian 郭炳坚

Chao Ni Che Pai 抄你车牌

Chao Ni Che Pai 抄你车牌

Guo Bing Jian 郭炳坚

Zhui Long 追龙

Zhui Long 追龙

Guo Bing Jian 郭炳坚