Guo Bing Jian 郭炳坚

Guo Bing Jian 郭炳坚

Tracks

Cuo Ai Fu Xin Ren 错爱负心人

Cuo Ai Fu Xin Ren 错爱负心人

Guo Bing Jian 郭炳坚

Zuo Ren Jiu Yao Shi Zhuan Bo 做人就要识转膊

Zuo Ren Jiu Yao Shi Zhuan Bo 做人就要识转膊

Guo Bing Jian 郭炳坚

Chao Ni Che Pai 抄你车牌

Chao Ni Che Pai 抄你车牌

Guo Bing Jian 郭炳坚

Zhui Long 追龙

Zhui Long 追龙

Guo Bing Jian 郭炳坚

Wang E Yin Wei(Qi Shi) 万恶淫为(乞食)

Wang E Yin Wei(Qi Shi) 万恶淫为(乞食)

Guo Bing Jian 郭炳坚

Xiang Si Lei 相思泪

Xiang Si Lei 相思泪

Guo Bing Jian 郭炳坚

Tong Ji Fan 通缉犯

Tong Ji Fan 通缉犯

Guo Bing Jian 郭炳坚

Shan Yuan Zhong Sheng 禅院钟声

Shan Yuan Zhong Sheng 禅院钟声

Guo Bing Jian 郭炳坚

Wan E Yin Wei Shou 万恶淫为首

Wan E Yin Wei Shou 万恶淫为首

Guo Bing Jian 郭炳坚

Xiang Gang Feng Yun 香港风云

Xiang Gang Feng Yun 香港风云

Guo Bing Jian 郭炳坚