Kaulah Syurga

Lia Aziz
 1. Kaulah Syurga (Khai Verse)

  Kaulah Syurga (Khai Verse)

  Khai Bahar

 2. Kaulah Syurga (Chorus)

  Kaulah Syurga (Chorus)

  Khai Bahar

 3. Kaulah Syurga (Lia Verse)

  Kaulah Syurga (Lia Verse)

  Khai Bahar