Gatal

Janna Nick
  1. Gatal (Chorus)

    Gatal (Chorus)

    Janna Nick

  2. Gatal (Verse)

    Gatal (Verse)

    Janna Nick