Terlanjur Cinta - Hael Husaini

Hael Husaini
  1. Terlanjur Cinta (Chorus)

    Terlanjur Cinta (Chorus)

    Hael Husaini

  2. Terlanjur Cinta (Verse)

    Terlanjur Cinta (Verse)

    Hael Husaini